درباره ما

تدابیر ایمنی

آلوم گستر متعهد به جلوگیری از حوادث و صدمات در حین انجام پروژه می شود وکار بدون هیچ آسیبی برای آن قابل قبول است.

آلوم گستر قویاَ بر این باور است که حوادث وصدمات غیر ضروری وقابل اجتناب است.

هدف آلوم گستر تنظیم وحفظ استانداردهای بهداشت، ایمنی وعملکرد زیست محیطی در سراسر پروژه است. تامین ایمنی کارکنان خود درمحل کار واطمینان از سلامت وایمنی افرادی که ممکن است توسط فعالیت های عملیاتی ما تحت تاثیر قرار بگیرند.