محصولات | نما

نماسازی مدرن

ملاحظات انرژی اصلی ترین نیروی پیشبرد صنعت نما در پیشرفت های اخیر می باشد. عواملی از قبیل لزوم بهینه سازی انرژی عایق بودن در برابر گرما و سرما و اقدامات ذخیره سازی انرژی نیز باید علاوه بر دیگر جایگزین های تولید انرژی مورد بررسی قرار گیرند. این بررسی نیز در خصوص ملاحظات انرژی در صنعت تولید نما علاوه بر تولیدات مرتبط نیمه کاره و یا تمام شده اعمال شده و همچنین تمرکز بر بازیافت مصالح استفاده شده و بازدهی مجدد در فرآیند تولید معیار نهایی می باشد معماران در جستجوی راه های جدیدی برای بیان ایده هایشان هستند. طراحی سه بعدی کامپیوتر ایجاد طرح هایی با اشکال آزاد را در مجموعه طراحی برای معماران ممکن می سازد، با این وجود این طراحی متضمن جستجو برای ساخت و ساز مناسب و روش های تولید است

گرچه دیدگاه معماری هنوز قابل درک نیست و اغلب اوقات باعث تحریک پیشرفت های جدید تکنولوژی می شود.

Skylight Skylight