محصولات | نما

لوور

لوور در قسمتی از ساختمان که نیاز به تهویه مکانیکی هوای تازه را دارد قرار داده میشود. همچنین می توانند به عنوان یک وسیله ، هوای خارج را به داخلی ساختمان فیلتر کرده و شرایط مطلوب آب و هوایی را فراهم کرده و باعث به حداقل رساندن مصرف انرژی در خدمت HVAC «گرمایش، تهویه و تهویه‌مطبوع» سیستم شود. سیستم دیوار پرده ای می تواند مورد قبول ترین نوع از سیستم های نما برای حفظ خطوط دید معماری و سبک جدید با قابلیت های لازم را ارائه دهد

Skylight Skylight