برج نگار

  • محل پروژه | تهران ، میدان ونک
  • کارفرما | مهندس بهشتی و شرکاء
  • مشاور | مهندس دلیری، بهشتی و غلام‌پور
  • مدیر پروژه | مهندس سرداب
  • سال ساخت | 1381-2
  • مصالح استفاده شده | --
  • سیستم های استفاده شده | --
  • مساحت | ۱۳۱۲۷ متر مربع

دیتیل اجرایی

نقشه